امضای تفاهم‌نامه میان صندوق احیای بناهای تاریخی و کمیسیون یونسکو

Home / امضای تفاهم‌نامه میان صندوق احیای بناهای تاریخی و کمیسیون یونسکو

امضای تفاهم‌نامه میان صندوق احیای بناهای تاریخی و کمیسیون یونسکو
صندوق احیا و بهره‌برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی و کمیسیون ملی یونسکو ایران با یکدیگر تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

امضای تفاهم‌نامه میان صندوق احیای بناهای تاریخی و کمیسیون یونسکو

صندوق احیا و بهره‌برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی و کمیسیون ملی یونسکو ایران با یکدیگر تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.
امضای تفاهم‌نامه میان صندوق احیای بناهای تاریخی و کمیسیون یونسکو