امسال قطعی ارتباط در مراسم راهپیمایی اربعین نداشتیم

Home / امسال قطعی ارتباط در مراسم راهپیمایی اربعین نداشتیم

امسال قطعی ارتباط در مراسم راهپیمایی اربعین نداشتیم
رئیس کمیته تأمین ارتباطات مناسبت‌های ملی و مذهبی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: 30 میلیون دقیقه مکالمه بین عراق و ایران در 19 روز انجام‌شده است.

امسال قطعی ارتباط در مراسم راهپیمایی اربعین نداشتیم

رئیس کمیته تأمین ارتباطات مناسبت‌های ملی و مذهبی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: 30 میلیون دقیقه مکالمه بین عراق و ایران در 19 روز انجام‌شده است.
امسال قطعی ارتباط در مراسم راهپیمایی اربعین نداشتیم