امروز ایران ابرقدرت معنوی در دنیا است

Home / امروز ایران ابرقدرت معنوی در دنیا است

امروز ایران ابرقدرت معنوی در دنیا است
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گفت: دانشجویان در 13 آبان با ایثار خود، فرهنگ ایستادگی در برابر استکبار را انتشار دادند.

امروز ایران ابرقدرت معنوی در دنیا است

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گفت: دانشجویان در 13 آبان با ایثار خود، فرهنگ ایستادگی در برابر استکبار را انتشار دادند.
امروز ایران ابرقدرت معنوی در دنیا است