امدادگران از هرگونه دخالت در انتخابات خودداری کنند

Home / امدادگران از هرگونه دخالت در انتخابات خودداری کنند

امدادگران از هرگونه دخالت در انتخابات خودداری کنند
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشاره به نزدیکی انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: امدادگران از هرگونه دخالت در انتخابات خودداری کنند.

امدادگران از هرگونه دخالت در انتخابات خودداری کنند

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشاره به نزدیکی انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: امدادگران از هرگونه دخالت در انتخابات خودداری کنند.
امدادگران از هرگونه دخالت در انتخابات خودداری کنند