افزایش و عرضه تولید خودرو باید در دستور کار وزیر جدید صنعت باشد

Home / افزایش و عرضه تولید خودرو باید در دستور کار وزیر جدید صنعت باشد

افزایش و عرضه تولید خودرو باید در دستور کار وزیر جدید صنعت باشد
رئیس انجمن همگن قطعه‌سازی کشور گفت: افزایش و عرضه تولید خودرو باید در دستور کار وزیر جدید صنعت باشد.

افزایش و عرضه تولید خودرو باید در دستور کار وزیر جدید صنعت باشد

رئیس انجمن همگن قطعه‌سازی کشور گفت: افزایش و عرضه تولید خودرو باید در دستور کار وزیر جدید صنعت باشد.
افزایش و عرضه تولید خودرو باید در دستور کار وزیر جدید صنعت باشد