افتتاح مرکز مشاوره و راهنمایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد

Home / افتتاح مرکز مشاوره و راهنمایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد

افتتاح مرکز مشاوره و راهنمایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد
مرکز مشاوره و راهنمایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد گشایش یافت.

افتتاح مرکز مشاوره و راهنمایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد

مرکز مشاوره و راهنمایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد گشایش یافت.
افتتاح مرکز مشاوره و راهنمایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد