اعلام نتایج دوره کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی

Home / اعلام نتایج دوره کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی

اعلام نتایج دوره کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی
نتایج دوره کارشناسی و کاردانی (پیوسته و ناپیوسته) بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.

اعلام نتایج دوره کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی

نتایج دوره کارشناسی و کاردانی (پیوسته و ناپیوسته) بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.
اعلام نتایج دوره کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی