اعلام برخی اسامی برای شهرداری تهران شوخی است

Home / اعلام برخی اسامی برای شهرداری تهران شوخی است

اعلام برخی اسامی برای شهرداری تهران شوخی است
عضو اسبق شورای شهر تهران با بیان اینکه برای اداره پایتخت نیازمند فردی سیاسی هستیم، گفت: اعلام برخی اسامی برای شهرداری تهران بیشتر به یک شوخی شبیه است.

اعلام برخی اسامی برای شهرداری تهران شوخی است

عضو اسبق شورای شهر تهران با بیان اینکه برای اداره پایتخت نیازمند فردی سیاسی هستیم، گفت: اعلام برخی اسامی برای شهرداری تهران بیشتر به یک شوخی شبیه است.
اعلام برخی اسامی برای شهرداری تهران شوخی است