اعتراض فعالان مدنی تونس به سفر بن سلمان

Home / اعتراض فعالان مدنی تونس به سفر بن سلمان

اعتراض فعالان مدنی تونس به سفر بن سلمان
فعالان مدنی تونس در اعتراض به سفر احتمالی ولیعهد عربستان به این کشور، تظاهرات خیابانی به راه انداختند.

اعتراض فعالان مدنی تونس به سفر بن سلمان

فعالان مدنی تونس در اعتراض به سفر احتمالی ولیعهد عربستان به این کشور، تظاهرات خیابانی به راه انداختند.
اعتراض فعالان مدنی تونس به سفر بن سلمان