اعتراضات دانشگاه حکیم سبزواری صرفاً مشکلات دانشجویی است

Home / اعتراضات دانشگاه حکیم سبزواری صرفاً مشکلات دانشجویی است

اعتراضات دانشگاه حکیم سبزواری صرفاً مشکلات دانشجویی است
شورای صنفی دانشگاه حکیم سبزواری طی بیانیه‌ای اعتراضات دانشجویان این دانشگاه را مشکلات صنفی اعلام کرد و  جریان‌های گروه مخالف و خودفروخته را محکوم کرد.

اعتراضات دانشگاه حکیم سبزواری صرفاً مشکلات دانشجویی است

شورای صنفی دانشگاه حکیم سبزواری طی بیانیه‌ای اعتراضات دانشجویان این دانشگاه را مشکلات صنفی اعلام کرد و  جریان‌های گروه مخالف و خودفروخته را محکوم کرد.
اعتراضات دانشگاه حکیم سبزواری صرفاً مشکلات دانشجویی است