اطلاعیه سازمان سنجش درباره انتشار اسناد تحصیل «فریدون» برادر ریس جمهور

Home / اطلاعیه سازمان سنجش درباره انتشار اسناد تحصیل «فریدون» برادر ریس جمهور

اطلاعیه سازمان سنجش درباره انتشار اسناد تحصیل «فریدون» برادر ریس جمهور
سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص خبری مبنی بر «اسناد جدید درباره تحصیل رانتی حسین فریدون» تاکید کرد: سازمان سنجش حامی هیچ رانتی نیست.

اطلاعیه سازمان سنجش درباره انتشار اسناد تحصیل «فریدون» برادر ریس جمهور

سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص خبری مبنی بر «اسناد جدید درباره تحصیل رانتی حسین فریدون» تاکید کرد: سازمان سنجش حامی هیچ رانتی نیست.
اطلاعیه سازمان سنجش درباره انتشار اسناد تحصیل «فریدون» برادر ریس جمهور

خرید بک لینک قوی

ترانه