اطلاعیه دانشگاه علمی کاربردی درخصوص معافیت های تحصیلی

Home / اطلاعیه دانشگاه علمی کاربردی درخصوص معافیت های تحصیلی

اطلاعیه دانشگاه علمی کاربردی درخصوص معافیت های تحصیلی
دانشگاه علمی کاربردی درخصوص اعطای معافیت تحصیلی به پذیرفته شدگان برخی رشته های بدون آزمون داشگاه در سال ۹۵ اطلاعیه ای صادر کرد.

اطلاعیه دانشگاه علمی کاربردی درخصوص معافیت های تحصیلی

دانشگاه علمی کاربردی درخصوص اعطای معافیت تحصیلی به پذیرفته شدگان برخی رشته های بدون آزمون داشگاه در سال ۹۵ اطلاعیه ای صادر کرد.
اطلاعیه دانشگاه علمی کاربردی درخصوص معافیت های تحصیلی