اصلاح ساختار اقتصادی در گرو تحقق اقتصاد مقاومتی

Home / اصلاح ساختار اقتصادی در گرو تحقق اقتصاد مقاومتی

اصلاح ساختار اقتصادی در گرو تحقق اقتصاد مقاومتی
معاون اسبق وزارت صنایع گفت نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت انتقاد کرد و بهبود شرایط فعلی را در گرو تحقق اقتصاد مقاومتی دانست.

اصلاح ساختار اقتصادی در گرو تحقق اقتصاد مقاومتی

معاون اسبق وزارت صنایع گفت نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت انتقاد کرد و بهبود شرایط فعلی را در گرو تحقق اقتصاد مقاومتی دانست.
اصلاح ساختار اقتصادی در گرو تحقق اقتصاد مقاومتی