اصحاب رسانه در این شرایط حساس در جهت تقویت امید گام بردارند

Home / اصحاب رسانه در این شرایط حساس در جهت تقویت امید گام بردارند

اصحاب رسانه در این شرایط حساس در جهت تقویت امید گام بردارند
مسئول دفتر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بیانیه‌ای اعلام کرد: از اصحاب رسانه انتظار می‌رود در این شرایط حساس در جهت تقویت امید مردم گام بردارند.

اصحاب رسانه در این شرایط حساس در جهت تقویت امید گام بردارند

مسئول دفتر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بیانیه‌ای اعلام کرد: از اصحاب رسانه انتظار می‌رود در این شرایط حساس در جهت تقویت امید مردم گام بردارند.
اصحاب رسانه در این شرایط حساس در جهت تقویت امید گام بردارند