اشتغال‌ زنان سرپرست‌ خانوار روستایی از طریق پرورش کرم ابریشم

Home / اشتغال‌ زنان سرپرست‌ خانوار روستایی از طریق پرورش کرم ابریشم

اشتغال‌ زنان سرپرست‌ خانوار روستایی از طریق پرورش کرم ابریشم
با اجرای تفاهم‌نامه بین وزارت کشاورزی و کمیته امداد امکان اشتغال زنان سرپرست خانوار از طریق پرورش کرم ابریشم مهیا شد.

اشتغال‌ زنان سرپرست‌ خانوار روستایی از طریق پرورش کرم ابریشم

با اجرای تفاهم‌نامه بین وزارت کشاورزی و کمیته امداد امکان اشتغال زنان سرپرست خانوار از طریق پرورش کرم ابریشم مهیا شد.
اشتغال‌ زنان سرپرست‌ خانوار روستایی از طریق پرورش کرم ابریشم