استقبال آموزش و پرورش خوزستان از افزایش مدارس سما

Home / استقبال آموزش و پرورش خوزستان از افزایش مدارس سما

استقبال آموزش و پرورش خوزستان از افزایش مدارس سما
مدیرکل آموزش و پرورش استان خوزستان از دبستان تازه تأسیس سما اهواز بازدید و از گسترش مدارس سما در این استان استقبال کرد.

استقبال آموزش و پرورش خوزستان از افزایش مدارس سما

مدیرکل آموزش و پرورش استان خوزستان از دبستان تازه تأسیس سما اهواز بازدید و از گسترش مدارس سما در این استان استقبال کرد.
استقبال آموزش و پرورش خوزستان از افزایش مدارس سما