استفاده از جلیقه ضد گلوله در ماموریت‌های محیط بانان اجباری شد

Home / استفاده از جلیقه ضد گلوله در ماموریت‌های محیط بانان اجباری شد

استفاده از جلیقه ضد گلوله در ماموریت‌های محیط بانان اجباری شد
براساس بخشنامه رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست استفاده از جلیقه ضد گلوله در ماموریت های محیط بانان اجباری شد.

استفاده از جلیقه ضد گلوله در ماموریت‌های محیط بانان اجباری شد

براساس بخشنامه رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست استفاده از جلیقه ضد گلوله در ماموریت های محیط بانان اجباری شد.
استفاده از جلیقه ضد گلوله در ماموریت‌های محیط بانان اجباری شد