استعفای خادم تصمیم عاقلانه بود

Home / استعفای خادم تصمیم عاقلانه بود

استعفای خادم تصمیم عاقلانه بود
عضو شورای فنی کشتی آزاد گفت: استعفای خادم تصمیم عاقلانه‌ای بود، چرا که وقتی یک مدیر نمی‌تواند شرایط را تغییر دهد بهتر است جای خود را به شخص دیگری بدهد.

استعفای خادم تصمیم عاقلانه بود

عضو شورای فنی کشتی آزاد گفت: استعفای خادم تصمیم عاقلانه‌ای بود، چرا که وقتی یک مدیر نمی‌تواند شرایط را تغییر دهد بهتر است جای خود را به شخص دیگری بدهد.
استعفای خادم تصمیم عاقلانه بود