از هر 3 معتاد یک نفر تحت پوشش ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار دارد

Home / از هر 3 معتاد یک نفر تحت پوشش ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار دارد

از هر 3 معتاد یک نفر تحت پوشش ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار دارد
مدیرکل دفتر بین‌الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: با تلاش مأموران ستاد مبارزه با مواد مخدر در حال حاضر از هر 3 معتاد یک نفر تحت پوشش ستاد قرار دارد.

از هر 3 معتاد یک نفر تحت پوشش ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار دارد

مدیرکل دفتر بین‌الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: با تلاش مأموران ستاد مبارزه با مواد مخدر در حال حاضر از هر 3 معتاد یک نفر تحت پوشش ستاد قرار دارد.
از هر 3 معتاد یک نفر تحت پوشش ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار دارد