از هر سه آمریکایی دو نفر رأی نمی‌دهد

Home / از هر سه آمریکایی دو نفر رأی نمی‌دهد

از هر سه آمریکایی دو نفر رأی نمی‌دهد
سناتور آمریکایی در حساب کاربری خود در توئیتر، علت پیروزی افراط‌گرایان در انتخابات آمریکا را رأی ندادن دو نفر از هر سه آمریکایی دانست.

از هر سه آمریکایی دو نفر رأی نمی‌دهد

سناتور آمریکایی در حساب کاربری خود در توئیتر، علت پیروزی افراط‌گرایان در انتخابات آمریکا را رأی ندادن دو نفر از هر سه آمریکایی دانست.
از هر سه آمریکایی دو نفر رأی نمی‌دهد