ارسال کمک‌های انسان دوستانه بیشتر به سوریه

Home / ارسال کمک‌های انسان دوستانه بیشتر به سوریه

ارسال کمک‌های انسان دوستانه بیشتر به سوریه
مرکز صلح روسیه در سوریه اقدام به ارسال صدها بسته کمک‌های غذایی به شمال غرب این کشور بحران‌زده کرده است.

ارسال کمک‌های انسان دوستانه بیشتر به سوریه

مرکز صلح روسیه در سوریه اقدام به ارسال صدها بسته کمک‌های غذایی به شمال غرب این کشور بحران‌زده کرده است.
ارسال کمک‌های انسان دوستانه بیشتر به سوریه