اربعین رزمایش بزرگ اقتدار شیعه است

Home / اربعین رزمایش بزرگ اقتدار شیعه است

اربعین رزمایش بزرگ اقتدار شیعه است
مدیر اجرایی مجمع عالی حکمت اسلامی گفت: اربعین همچون محرم، یک برنامه فرادینی، فرامذهبی و رزمایش بزرگ اقتدار شیعه است.

اربعین رزمایش بزرگ اقتدار شیعه است

مدیر اجرایی مجمع عالی حکمت اسلامی گفت: اربعین همچون محرم، یک برنامه فرادینی، فرامذهبی و رزمایش بزرگ اقتدار شیعه است.
اربعین رزمایش بزرگ اقتدار شیعه است