اربعین ذخیره فرهنگی پایان‌ناپذیر است

Home / اربعین ذخیره فرهنگی پایان‌ناپذیر است

اربعین ذخیره فرهنگی پایان‌ناپذیر است
سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران و واحد ساری، اربعین حسینی را ذخیره فرهنگی پایان‌ناپذیر دانست.

اربعین ذخیره فرهنگی پایان‌ناپذیر است

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران و واحد ساری، اربعین حسینی را ذخیره فرهنگی پایان‌ناپذیر دانست.
اربعین ذخیره فرهنگی پایان‌ناپذیر است