ارائه گزارش 50 دانشگاه‌ از دوره‌های مهارت‌افزایی دانشجویان

Home / ارائه گزارش 50 دانشگاه‌ از دوره‌های مهارت‌افزایی دانشجویان

ارائه گزارش 50 دانشگاه‌ از دوره‌های مهارت‌افزایی دانشجویان
مدیرکل ارتباط با صنعت وزارت علوم اعلام کرد: 50 دانشگاه گزارش‌هایی را از دوره‌های مهارت‌افزایی دانشجویان کارشناسی به وزارت علوم ارسال کرده‌اند.

ارائه گزارش 50 دانشگاه‌ از دوره‌های مهارت‌افزایی دانشجویان

مدیرکل ارتباط با صنعت وزارت علوم اعلام کرد: 50 دانشگاه گزارش‌هایی را از دوره‌های مهارت‌افزایی دانشجویان کارشناسی به وزارت علوم ارسال کرده‌اند.
ارائه گزارش 50 دانشگاه‌ از دوره‌های مهارت‌افزایی دانشجویان