ادعاهای دانمارک تأثیری بر برجام نخواهد داشت

Home / ادعاهای دانمارک تأثیری بر برجام نخواهد داشت

ادعاهای دانمارک تأثیری بر برجام نخواهد داشت
سخنگوی کمیسیون اروپا ضمن بی‌تأثیر خواندن ادعاهای دانمارک در خصوص برجام، بر لزوم ادامه عمل به این قرارداد بین‌المللی تأکید کرد.

ادعاهای دانمارک تأثیری بر برجام نخواهد داشت

سخنگوی کمیسیون اروپا ضمن بی‌تأثیر خواندن ادعاهای دانمارک در خصوص برجام، بر لزوم ادامه عمل به این قرارداد بین‌المللی تأکید کرد.
ادعاهای دانمارک تأثیری بر برجام نخواهد داشت