ادامه اعتصاب در فرودگاه بلژیک

Home / ادامه اعتصاب در فرودگاه بلژیک

ادامه اعتصاب در فرودگاه بلژیک
اعتصاب کارمندان فرودگاه بروکسل باعث لغو شمار زیادی از پروازهای این فرودگاه شد.

ادامه اعتصاب در فرودگاه بلژیک

اعتصاب کارمندان فرودگاه بروکسل باعث لغو شمار زیادی از پروازهای این فرودگاه شد.
ادامه اعتصاب در فرودگاه بلژیک