اخلال‌گر اقتصادی در استان اصفهان به 20 سال حبس محکوم شد

Home / اخلال‌گر اقتصادی در استان اصفهان به 20 سال حبس محکوم شد

اخلال‌گر اقتصادی در استان اصفهان به 20 سال حبس محکوم شد
رئیس دادگستری اصفهان گفت: دو اخلال‌گر اقتصادی که در حوزه قاچاق تجهیزات پزشکی در اصفهان فعالیت می‌کردند به 20 و 10 سال حبس و پرداخت 120 میلیارد تومان محکوم شدند.

اخلال‌گر اقتصادی در استان اصفهان به 20 سال حبس محکوم شد

رئیس دادگستری اصفهان گفت: دو اخلال‌گر اقتصادی که در حوزه قاچاق تجهیزات پزشکی در اصفهان فعالیت می‌کردند به 20 و 10 سال حبس و پرداخت 120 میلیارد تومان محکوم شدند.
اخلال‌گر اقتصادی در استان اصفهان به 20 سال حبس محکوم شد