اخراج 259 مسئول دولتی در ترکیه

Home / اخراج 259 مسئول دولتی در ترکیه

اخراج 259 مسئول دولتی در ترکیه
وزارت کشور ترکیه دستور برکناری 259 مقام محلی دولتی را به علت ارتباط با گروه‌های تروریستی صادر کرد.

اخراج 259 مسئول دولتی در ترکیه

وزارت کشور ترکیه دستور برکناری 259 مقام محلی دولتی را به علت ارتباط با گروه‌های تروریستی صادر کرد.
اخراج 259 مسئول دولتی در ترکیه