اختلاف کادر فنی کشتی فرنگی به تیم ضربه زد

Home / اختلاف کادر فنی کشتی فرنگی به تیم ضربه زد

اختلاف کادر فنی کشتی فرنگی به تیم ضربه زد
عضو شورای فنی کشتی فرنگی گفت: اختلاف اعضای کادرفنی در آستانه رقابت‌های جهانی به ضرر تیم شد و باعث تنش بین کشتی‌گیران شد.

اختلاف کادر فنی کشتی فرنگی به تیم ضربه زد

عضو شورای فنی کشتی فرنگی گفت: اختلاف اعضای کادرفنی در آستانه رقابت‌های جهانی به ضرر تیم شد و باعث تنش بین کشتی‌گیران شد.
اختلاف کادر فنی کشتی فرنگی به تیم ضربه زد