اختلاف‌نظرها رشدآور است/ گستره بی‌پایان عشق به امام حسین(ع)

Home / اختلاف‌نظرها رشدآور است/ گستره بی‌پایان عشق به امام حسین(ع)

اختلاف‌نظرها رشدآور است/ گستره بی‌پایان عشق به امام حسین(ع)
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد استان اردبیل گفت: اختلاف‌نظرها رشدآور است و انسان به‌‌نوعی فکرش وحی الهی بوده و این فکرها باید گفته شود.

اختلاف‌نظرها رشدآور است/ گستره بی‌پایان عشق به امام حسین(ع)

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد استان اردبیل گفت: اختلاف‌نظرها رشدآور است و انسان به‌‌نوعی فکرش وحی الهی بوده و این فکرها باید گفته شود.
اختلاف‌نظرها رشدآور است/ گستره بی‌پایان عشق به امام حسین(ع)