اختصاص هزار و 200 میلیارد ریال تسهیلات به عشایر کشور

Home / اختصاص هزار و 200 میلیارد ریال تسهیلات به عشایر کشور

اختصاص هزار و 200 میلیارد ریال تسهیلات به عشایر کشور
رئیس سازمان امور عشایر ایران گفت: دولت در چهار سال اخیر اقدامات خوبی در حوزه عشایر انجام داده است به گونه‌ای که یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به این بخش اختصاص داد که بین عشایر کشور پرداخت شد.

اختصاص هزار و 200 میلیارد ریال تسهیلات به عشایر کشور

رئیس سازمان امور عشایر ایران گفت: دولت در چهار سال اخیر اقدامات خوبی در حوزه عشایر انجام داده است به گونه‌ای که یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به این بخش اختصاص داد که بین عشایر کشور پرداخت شد.
اختصاص هزار و 200 میلیارد ریال تسهیلات به عشایر کشور