اختراع محققان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر ثبت ملی شد

Home / اختراع محققان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر ثبت ملی شد

اختراع محققان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر ثبت ملی شد
محققان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، موفق شدند با استفاده از طرحی خلاقانه از امواج دریا، تولید برق کنند.

اختراع محققان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر ثبت ملی شد

محققان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، موفق شدند با استفاده از طرحی خلاقانه از امواج دریا، تولید برق کنند.
اختراع محققان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر ثبت ملی شد