اجازه نمی‌دهیم سوریه خط مقدم ایران شود

Home / اجازه نمی‌دهیم سوریه خط مقدم ایران شود

اجازه نمی‌دهیم سوریه خط مقدم ایران شود
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گفت که به ایران اجازه نخواهد داد تا در سوریه جای‌پایی برای خود پیدا کند.

اجازه نمی‌دهیم سوریه خط مقدم ایران شود

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گفت که به ایران اجازه نخواهد داد تا در سوریه جای‌پایی برای خود پیدا کند.
اجازه نمی‌دهیم سوریه خط مقدم ایران شود