اتصال کارت‌های بانکی به زیرساخت سوخت

Home / اتصال کارت‌های بانکی به زیرساخت سوخت

اتصال کارت‌های بانکی به زیرساخت سوخت
اجرای طرح اتصال کارت‌های بانکی به‌ نظام مدیریت مصرف سوخت کشور با بهره‌گیری از زیرساخت‌های تبادل داده و ابزارهای تسویه و پرداخت در نظام بانکی انجام شد.

اتصال کارت‌های بانکی به زیرساخت سوخت

اجرای طرح اتصال کارت‌های بانکی به‌ نظام مدیریت مصرف سوخت کشور با بهره‌گیری از زیرساخت‌های تبادل داده و ابزارهای تسویه و پرداخت در نظام بانکی انجام شد.
اتصال کارت‌های بانکی به زیرساخت سوخت