ائتلاف بین‌المللی برای خنثی کردن تهدیدهای آمریکا

Home / ائتلاف بین‌المللی برای خنثی کردن تهدیدهای آمریکا

ائتلاف بین‌المللی برای خنثی کردن تهدیدهای آمریکا
سفیر کشورمان در مقر اتحادیه اروپا گفت که این اتحادیه به همراه چین و روسیه باید تهدیدهای آمریکا علیه ایران را خنثی کنند.

ائتلاف بین‌المللی برای خنثی کردن تهدیدهای آمریکا

سفیر کشورمان در مقر اتحادیه اروپا گفت که این اتحادیه به همراه چین و روسیه باید تهدیدهای آمریکا علیه ایران را خنثی کنند.
ائتلاف بین‌المللی برای خنثی کردن تهدیدهای آمریکا