آیین نکوداشت استاد محمد علی موحد

Home / آیین نکوداشت استاد محمد علی موحد

آیین نکوداشت استاد محمد علی موحد
بعد از ظهر امروز آیین نکوداشت استاد محمدعلی موحد در تالار فردوسی دانشگاه تهران برگزار و برای اولین بار نشان عالی کمیسیون ملی یونسکو ایران به ایشان اهدا شد.

آیین نکوداشت استاد محمد علی موحد

بعد از ظهر امروز آیین نکوداشت استاد محمدعلی موحد در تالار فردوسی دانشگاه تهران برگزار و برای اولین بار نشان عالی کمیسیون ملی یونسکو ایران به ایشان اهدا شد.
آیین نکوداشت استاد محمد علی موحد