آیه‌های116تا120 سوره بقره را با هم بشنویم/ تو مسئول کافران نیستی!

Home / آیه‌های116تا120 سوره بقره را با هم بشنویم/ تو مسئول کافران نیستی!

آیه‌های116تا120 سوره بقره را با هم بشنویم/ تو مسئول کافران نیستی!
در بیست و پنجمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 116تا 120 سوره مبارکه بقره را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن را با گوش جان می‌شنویم.

آیه‌های116تا120 سوره بقره را با هم بشنویم/ تو مسئول کافران نیستی!

در بیست و پنجمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 116تا 120 سوره مبارکه بقره را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن را با گوش جان می‌شنویم.
آیه‌های116تا120 سوره بقره را با هم بشنویم/ تو مسئول کافران نیستی!