آموزش عالی به نوآوری بیشتری نیاز دارد

Home / آموزش عالی به نوآوری بیشتری نیاز دارد

آموزش عالی به نوآوری بیشتری نیاز دارد
گزارش‌ها حاکی از آن است که تنها یک چهارم از دانشگاه‌ها در آمریکا مدیر ارشد نوآوری دارند.

آموزش عالی به نوآوری بیشتری نیاز دارد

گزارش‌ها حاکی از آن است که تنها یک چهارم از دانشگاه‌ها در آمریکا مدیر ارشد نوآوری دارند.
آموزش عالی به نوآوری بیشتری نیاز دارد