آموزش خوشنویسی در مدارس باید تقویت شود

Home / آموزش خوشنویسی در مدارس باید تقویت شود

آموزش خوشنویسی در مدارس باید تقویت شود
معاون سما دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان بر لزوم تقویت آموزش خوشنویسی در مدارس تأکید کرد.

آموزش خوشنویسی در مدارس باید تقویت شود

معاون سما دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان بر لزوم تقویت آموزش خوشنویسی در مدارس تأکید کرد.
آموزش خوشنویسی در مدارس باید تقویت شود