آموزش به زبان مادری یک حق برای همه‌ کودکان است.

Home / آموزش به زبان مادری یک حق برای همه‌ کودکان است.

آموزش به زبان مادری یک حق برای همه‌ کودکان است.
شعار سال۲۰۱۸این است:«تنوع زبانی و چندزبانی برای توسعه پایدار» #مرکز مشاوره هوشیار

آموزش به زبان مادری یک حق برای همه‌ کودکان است.

شعار سال۲۰۱۸این است:«تنوع زبانی و چندزبانی برای توسعه پایدار» #مرکز مشاوره هوشیار
آموزش به زبان مادری یک حق برای همه‌ کودکان است.