آمریکا خواستار گفتگوی راهبردی با روسیه درباره فعالیت‌های چین شد

Home / آمریکا خواستار گفتگوی راهبردی با روسیه درباره فعالیت‌های چین شد

آمریکا خواستار گفتگوی راهبردی با روسیه درباره فعالیت‌های چین شد
مشاور امنیت ملی کاخ سفید اعلام کرد آمریکا خواستار گفتگوی راهبردی با روسیه درباره فعالیت‌های چین است.

آمریکا خواستار گفتگوی راهبردی با روسیه درباره فعالیت‌های چین شد

مشاور امنیت ملی کاخ سفید اعلام کرد آمریکا خواستار گفتگوی راهبردی با روسیه درباره فعالیت‌های چین است.
آمریکا خواستار گفتگوی راهبردی با روسیه درباره فعالیت‌های چین شد