آمریکایی‌ها به دنبال جنگ روانی علیه مردم ایران هستند

Home / آمریکایی‌ها به دنبال جنگ روانی علیه مردم ایران هستند

آمریکایی‌ها به دنبال جنگ روانی علیه مردم ایران هستند
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: آمریکا برای سرپوش نهادن بر جنایات خود با به‌کارگیری ابزار تروریسم اقتصادی درصدد یافتن بهانه و جنگ روانی علیه ملت ایران است.

آمریکایی‌ها به دنبال جنگ روانی علیه مردم ایران هستند

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: آمریکا برای سرپوش نهادن بر جنایات خود با به‌کارگیری ابزار تروریسم اقتصادی درصدد یافتن بهانه و جنگ روانی علیه ملت ایران است.
آمریکایی‌ها به دنبال جنگ روانی علیه مردم ایران هستند