آماده‌باش کامل مراکز درمانی و امدادی بهزیستی و تامین اجتماعی

Home / آماده‌باش کامل مراکز درمانی و امدادی بهزیستی و تامین اجتماعی

آماده‌باش کامل مراکز درمانی و امدادی بهزیستی و تامین اجتماعی
وزیر رفاه در پی حادثه زلزله امشب کرمانشاه دستور داد کلیه واحدهای درمانی بهداشتی و امدادی تامین اجتماعی و بهزیستی در آماده باش کامل قرار بگیرند.

آماده‌باش کامل مراکز درمانی و امدادی بهزیستی و تامین اجتماعی

وزیر رفاه در پی حادثه زلزله امشب کرمانشاه دستور داد کلیه واحدهای درمانی بهداشتی و امدادی تامین اجتماعی و بهزیستی در آماده باش کامل قرار بگیرند.
آماده‌باش کامل مراکز درمانی و امدادی بهزیستی و تامین اجتماعی