آل‌سعود حذف آرمان قدس را پیگیری می‌کند

Home / آل‌سعود حذف آرمان قدس را پیگیری می‌کند

آل‌سعود حذف آرمان قدس را پیگیری می‌کند
نماینده جهاد اسلامی فلسطین در تهران تصریح کرد: مهم‌ترین اولویت سعودی‌ها این است که موضوع فلسطین را از اولویت جهان اسلام خارج کرده و آن را حذف کنند.

آل‌سعود حذف آرمان قدس را پیگیری می‌کند

نماینده جهاد اسلامی فلسطین در تهران تصریح کرد: مهم‌ترین اولویت سعودی‌ها این است که موضوع فلسطین را از اولویت جهان اسلام خارج کرده و آن را حذف کنند.
آل‌سعود حذف آرمان قدس را پیگیری می‌کند