آغاز پذیرش طرح برگزیدگان المپیاد علمی دانشجویان پزشکی از آذر

Home / آغاز پذیرش طرح برگزیدگان المپیاد علمی دانشجویان پزشکی از آذر

آغاز پذیرش طرح برگزیدگان المپیاد علمی دانشجویان پزشکی از آذر
برگزیدگان المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی می‌توانند از یکم آذرماه برای ارائه طرح‌های خود برای دریافت گرنت به سامانه نصر مراجعه کنند.

آغاز پذیرش طرح برگزیدگان المپیاد علمی دانشجویان پزشکی از آذر

برگزیدگان المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی می‌توانند از یکم آذرماه برای ارائه طرح‌های خود برای دریافت گرنت به سامانه نصر مراجعه کنند.
آغاز پذیرش طرح برگزیدگان المپیاد علمی دانشجویان پزشکی از آذر