آغاز هفتمین دوره مسابقات فوتسال جام شهدای دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

Home / آغاز هفتمین دوره مسابقات فوتسال جام شهدای دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

آغاز هفتمین دوره مسابقات فوتسال جام شهدای دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
هفتمین دوره مسابقات فوتسال جام شهدای دانشجو همزمان با روز تربیت‌بدنی و ورزش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد آغاز شد.

آغاز هفتمین دوره مسابقات فوتسال جام شهدای دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

هفتمین دوره مسابقات فوتسال جام شهدای دانشجو همزمان با روز تربیت‌بدنی و ورزش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد آغاز شد.
آغاز هفتمین دوره مسابقات فوتسال جام شهدای دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد