آغاز فرایند تجاری‌سازی محصول دانش‌بنیان دانشگاه آزاد بناب

Home / آغاز فرایند تجاری‌سازی محصول دانش‌بنیان دانشگاه آزاد بناب

آغاز فرایند تجاری‌سازی محصول دانش‌بنیان دانشگاه آزاد بناب
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب از آغاز فرایند تجاری‌سازی «سیستم هوشمند اندازه‌گیری برون‌ده ادراری» محصول دانش‌بنیان این دانشگاه خبر داد.

آغاز فرایند تجاری‌سازی محصول دانش‌بنیان دانشگاه آزاد بناب

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب از آغاز فرایند تجاری‌سازی «سیستم هوشمند اندازه‌گیری برون‌ده ادراری» محصول دانش‌بنیان این دانشگاه خبر داد.
آغاز فرایند تجاری‌سازی محصول دانش‌بنیان دانشگاه آزاد بناب