آغاز روند بررسی تنبیه ایتالیا توسط کمیسیون اروپا

Home / آغاز روند بررسی تنبیه ایتالیا توسط کمیسیون اروپا

آغاز روند بررسی تنبیه ایتالیا توسط کمیسیون اروپا
کمیسیون اروپا روند بررسی تنبیه ایتالیا را به دلیل تخطی مالی از بودجه 2019 این کشور آغاز کرد.

آغاز روند بررسی تنبیه ایتالیا توسط کمیسیون اروپا

کمیسیون اروپا روند بررسی تنبیه ایتالیا را به دلیل تخطی مالی از بودجه 2019 این کشور آغاز کرد.
آغاز روند بررسی تنبیه ایتالیا توسط کمیسیون اروپا