آغاز اردوی تیم ملی کاراته امید از فردا

Home / آغاز اردوی تیم ملی کاراته امید از فردا

آغاز اردوی تیم ملی کاراته امید از فردا
اردوی تیم ملی کاراته امید از فردا به مدت چهار روز در گرگان آغاز می‌شود.

آغاز اردوی تیم ملی کاراته امید از فردا

اردوی تیم ملی کاراته امید از فردا به مدت چهار روز در گرگان آغاز می‌شود.
آغاز اردوی تیم ملی کاراته امید از فردا