آزادی‌خواهی فلسفه قیام سیدالشهدا(ع) است

Home / آزادی‌خواهی فلسفه قیام سیدالشهدا(ع) است

آزادی‌خواهی فلسفه قیام سیدالشهدا(ع) است
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه نبود آزادی بیان سرآغاز بسیاری از نهضت‌های آزادی‌خواهی است, گفت: قیام امام حسین(ع) به‌دلیل دیدن انحراف در جامعه اسلامی بود.

آزادی‌خواهی فلسفه قیام سیدالشهدا(ع) است

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه نبود آزادی بیان سرآغاز بسیاری از نهضت‌های آزادی‌خواهی است, گفت: قیام امام حسین(ع) به‌دلیل دیدن انحراف در جامعه اسلامی بود.
آزادی‌خواهی فلسفه قیام سیدالشهدا(ع) است